Publications

SN. Title Download
1 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३/०७४ को श्रावण देखी आश्विन मसान्त सम्मको प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ।
2 केन्द्रीय गाई भैंसी प्रबर्द्धन कार्यालयको आ.ब. २०७४/०७५ को बार्षिक विकास कार्यक्रम
3 समृद्ध पशु समृद्ध कृषक ब्रोसर
4 पशु बिमा बारे जानकारी
5 दर्ता भएका गाई भैंसी फार्महरुको विवरण
6 केन्द्रीय गाई भैंसी प्रबर्द्धन कार्यालयको आ.ब. २०७२/०७३ को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
7 गाईभैंसी तथा दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन निर्देशिका र कार्यविधिहरुको संगालो
8 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३/०७४ को कार्तिक देखि पौस् सम्मको दितीय त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन ।
9 चौमासिक डेरी समाचार २०७३ साउन-कार्तिक
10 डेरी समाचार
11 केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यालयद्वारा तीन वटा विधामा पुरस्कार प्रदान
12 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२/०७३
13 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
14 जलवायु परिवर्तन र पशुपालन
15 आ.व.२०७२/०७३ आर्थिक विवरण तथा भारित र वित्तिय प्रगति प्रतिशत कार्यक्रमको नाम: उत्पादनशील बकेर्नो भैंसी संरक्षण कार्यक्रम
16 आ.व.२०७२/०७३ आर्थिक विवरण तथा भारित र वित्तिय प्रगति प्रतिशत कार्यक्रमको नाम: उन्नत गाई भैंसी श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम
17 आ.व.२०७२/०७३ आर्थिक विवरण तथा भारित र वित्तिय प्रगति प्रतिशत कार्यक्रमको नाम: नमूना/स्थापित पाडा हुर्काउने कार्यक्रम
18 दुधालुु गाई भैसी नश्ल सुधार कार्यक्रम
19 आ.व. २०७२/०७३ अवधिमा केन्द्रीय गाई भैंसी प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवन र अन्तरगत सञ्चालित जिल्लाहरुबाट वितरण गरिने अनुदान रकमको विवरण
20 आ.व २०७२/०७३ एकमुष्ठ आर्थिक तथा वित्तिय र भारित प्रगति विवरण केन्द्रीय गाई भैसी प्रवर्द्धन कार्यालय र अन्तर्गत सञ्चालीत कार्यक्रम रु हजारमा
  • डा. रेसमराज ज्ञावाली
    कार्यालय प्रमुख
    बासुदेव नाथ
    पशु विकास अधिकृत