Welcome

केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यालय, पशु विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तरगतको एक केन्द्रीयस्तरको कार्यालय हो । आ.व.२०६०-६१ सम्म यस कार्यालयले पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तरगतको दूग्ध उत्पादन शाखाको नामबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तत्पश्चात कार्यालयको कार्यक्षेत्र र कार्यभारमा बढावा दिई उन्नत एवं स्थानीय नश्लको गाईभैंसीको उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुका साथै घाँसमा आधारित पशुपालन व्यवसायलाई प्रश्रय दिई रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रीपरिषदको मिति २०६०-८-४ को निर्णय बमोजिम पशु सेवा विभागको साँंगठनिक पुनर्संरचना अनुरुप तात्कालिन दूग्ध उत्पादन शाखा मिति २०६१-१-१ देखि लागू हुने गरी केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यालय, पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतको, केन्द्रीय कार्यालय भै मिति २०६१-९-१ मा स्थापना भएको हो ।

  • Dr. Resham Raj Gyawali
    Chief (Senior Livestock Development Officer
    Bashudev Nath
    Livestock Development Officer