Notices

 1. 1. शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
 2. 2. दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान (Output Based Subsidy) पाइलट कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी पुन : सूचना
 3. 3. दूध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम कार्यविधि, २०७३ दोस्रो संसोधन, २०७4
 4. 4. दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान (Output Based Subsidy) पाइलट कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
 5. 5. आ.ब. 2073/074 को बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन
 6. 6. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)
 7. 7. आ.व. २०७३/०७४ मा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरु मार्फत कृषकहरु लाई उपलब्ध गराईने नगद अनुदानको विवरण
 8. 8. केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यालयद्वारा तीन वटा विधामा पुरस्कार प्रदान
 9. 9. मासु उत्पादनका लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालनला लागि दरखास्त आह्वानको सूचना
 10. 10. मासिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७२ चैत्र महिनाको)
 11. 11. अनुदानमुलक मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु
 12. 12. अनुदानको कार्यक्रम
 13. 13. अनुदानको विवरण
 • डा. रेसमराज ज्ञावाली
  कार्यालय प्रमुख
  बासुदेव नाथ
  पशु विकास अधिकृत